Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Školní vzdělávací program

Název:  „KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM“

Aktuální platná verze: č.j. MŠHV – 4/2022 , ze dne 1.1. 2022

          Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví a demokratických principech. Aby zůstalo samo sebou a současně se přizpůsobilo životu v sociální komunitě –

klademe důraz na složku prožitkovou, smyslovou, komunikativní  a poznávací.

Chceme, aby se dítě v MŠ cítilo bezpečně, jistě a v příjemném, klidném prostředí, prožívalo spokojené a radostné dětství , plné zážitků a nového poznání.

Filozofii mateřské školy je:

Děti se učí tomu v čem žijí

Žije-li dítě v prostředí tolerance,

naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,

naučí se věřit sobě.

Žije-li dítě v prostředí chvály,

naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,

naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,

Naučí se být rádo na světě

Charakteristika vzdělávacího obsahu ŠVP:

Integrované bloky:  

1.„Každý den něco“

Klademe důraz na pohodu tělesnou, duševní a společenskou, na zdravý životní styl. Podporujeme zdravé sebevědomí a vzájemnou komunikaci.

2.„S radostí“

Staví na prožívání kladných citů a emocí. Usiluje o vytvoření prostředí vyjadřujícího pocit pohody, radosti, sounáležitosti. Podněcuje děti k tvořivému vyjadřování, kreativnímu myšlení, k radosti z poznávání a objevování okolního světa. 

3.„Světem“

Cestou poznávání , prožívání a učení uvést děti do společenství ostatních lidí; seznámit je s pravidly soužití, s kulturním a multikulturním prostředím, kterého je součástí.

4.„Proč?“

Tento integrovaný blok rozvíjí vzdělávací dovednosti a povzbuzuje děti k dalšímu poznávání, učení a hledá odpovědi na zvídavé dětské otázky: „Proč?“ Přispívá k porozumění, že všechno kolem nás se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje.

Vzdělávání dětí probíhá ve 4 třídách dle denních programů a  podle TVP – výběr témat i integrovaných bloků a činnostní nabídky je flexibilní , otevřené a umožňuje pedagogům reflektovat aktuální potřeby a zájmy dětí, kolektivu třídy i celé MŠ.

Všechny TVP doplňují různé dílčí projekty:

Plán logopedické prevence

Minimální plán prevence patologických jevů

Projekty s EVVO zaměřením

Celý dokument je k dispozici ve třídách nebo v kanceláři školy.