Kontakt | e-mail: reditelka@mshranicky.cz | tel. 778 973 720 | Puškinova 527, 682 01 Vyškov

Povinné předškolní vzdělávání

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte, které má povinnost předškolního vzdělávání tj. dítě , které do 31.8. daného  šk. roku, dosáhlo 5 let nebo děti s odkladem ŠD.

Zákonný zástupce dítěte:

zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven ředitelkou školy na 8:00 hod. ( tzn. do 12,00).
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte: 

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 2 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Ředitelka mateřské školy je  oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

  • telefonicky do mateřské školy:  tel. 517 330 378 Třídy  Krokodýlci a Sluníčka

                                                          tel. 517 330 379 Třídy  Zajíčci a  Kočičky

  • emailem ředitelce školy: mshranicky@tiscali.cz
  • osobně ředitelce nebo učitelce

Po návratu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce jeho nepřítomnost omluvit písemně ve třídě na omluvném listu dítěte, kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, emailem, osobně.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně před jejím započetím
učitelka eviduje školní docházku třídy. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Další informace týkající se povinného vzdělávání naleznete ve ŠKOLNÍM ŘÁDU v záložce úřední deska nebo v šatně třídy na informačních tabulích.